Travel2Learn Gambia
×

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Reisovereenkomst 

1a. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de reisorganisator door de reiziger. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. 

 1. Boeking 

2a. De boeking van een reis geschiedt door het ingevulde inschrijfformulier te sturen/mailen naar info@travel2learn.nl . De boeking van de reis is definitief bij ontvangst van het inschrijfformulier door Travel2learn. Binnen acht dagen ontvangt de reiziger een boekingsbevestiging. De reiziger is verplicht om persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van de reis (zoals ziekte, medicijngebruik, handicap) bij boeking kenbaar te maken. 

 1. Betaling 

3a. Bij boeking dient de reiziger direct een aanbetaling, de hoogte van de som is afhankelijk van de reis die geboekt is, te doen. Dit bedrag dient binnen acht dagen na ontvangst van de factuur overgeboekt te worden op rekening van Travel2learn. 

3b. Het restant van de reissom dient uiterlijk binnen zes weken voor de aanvangsdatum van de reis te worden voldaan. 

3c. Bij boeking van een reis acht weken, of korter voor vertrek dient de gehele reissom, binnen acht dagen na ontvangst van de factuur, ineens te worden overgeboekt op de rekening van Travel2learn. 

3d. Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisatie. 

3e. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Travel2learn zal de reiziger hier telefonisch en schriftelijk op wijzen en de reiziger heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Travel2learn heeft het recht om de daarvoor verschuldigde 

Travel2Learn Van den Endelaan 14 – 2181 EK Hillegom – 06 33941822 www.travel2learn.nl – info@travel2learn.nl KvK : 28078808 – Bank: NL50INGB0007494989 

annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend. 

 1. Reissom 

4a. De gepubliceerde reissommen zijn per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen van de reisorganisator zijn omschreven. 

4b. De hoogte van de gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van het maken van de publicatie. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om bij ingrijpende prijsstijgingen de reissom te verhogen. De reiziger wordt hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte gebracht. 

 1. Reisduur en programma 

5a. Wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen. 

 1. Programmawijzigingen 

6a. Onvoorziene lokale omstandigheden en het avontuurlijke karakter van de reizen die de reisorganisator aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Dit kan tevens het geval zijn bij overmacht situaties zoals politieke omstandigheden, oorlog, natuurrampen, weersomstandigheden, algemene stakingen etc. De reisorganisator c.q. reisbegeleider zal er voor zorgen dat het originele karakter van de reis zo veel mogelijk behouden zal blijven. Indien de wijzigingen voor de aanvang van de reis bekend zijn, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gesteld. Tijdens de reis zal een wijziging in overleg met de groep worden gemaakt. 

 1. Annulering door de reiziger 

7a. Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te geschieden. Als annuleringsdatum geldt de ontvangstdatum van de brief. Bij annulering is de reiziger de volgende bedragen verschuldigd en de eventueel al gemaakte kosten door de reisorganisatie: 

 1. Tot 56 dagen voor vertrek: 10 % van de reissom 
 2. Van 56 tot 42 dagen voor vertrek: 30 % van de reissom 
 3. Van 42 tot 28 dagen voor vertrek: 50 % van de reissom 
 4. Van 28 tot 14 dagen voor vertrek: 75 % van de reissom 
 5. Van 14 tot 7 dagen voor vertrek: 90 % van de reissom 

Van 7 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100 % van de reissom 

 1. Onvoldoende deelname 

Travel2Learn Van den Endelaan 14 – 2181 EK Hillegom – 06 33941822 www.travel2learn.nl – info@travel2learn.nl KvK : 28078808 – Bank: NL50INGB0007494989 

8a. Indien twee weken voor aanvang van de reis het aantal aanmeldingen minder is dan het minimale aantal dan 5 personen, houdt de reisorganisator zich het recht voor om de reis te annuleren, zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor schade van welke aard dan ook. De reiziger zal de reeds betaalde reissom onmiddellijk terug betaald krijgen. Of u kunt kosteloos omboeken naar een andere reis periode. Eventuele reeds gemaakte visum- en/of vaccinatiekosten of zelf aangeschafte producten zijn voor eigen kosten. 

 1. Reisdocumenten, reisbescheiden en bagage 

9a. De reiziger dient bij het vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige documenten. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door de reisorganisator verstrekte algemene informatie, bij de betreffende instellingen en instanties op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. 

9b. De reisorganisator is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. 

9c. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten. 

 1. Vaccinaties en medicijnen 

10a. Informatie omtrent paspoort en vaccinaties wordt door de reisorganisator verstrekt, maar dient altijd door de reiziger bij de betreffende instanties en instellingen gecontroleerd te worden. Aan de informatie die door de reisorganisatie wordt verstrekt kunnen geen rechten ontleend worden. 

 1. Verzekeringen 

11a. De reiziger is verplicht een reisverzekering buiten Europa inclusief een annuleringverzekering af te sluiten. Dit om de reisorganisator in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp aan de in nood verkerende reiziger te verlenen. 

 1. Aansprakelijkheid 

12a. De reisorganisator is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de reisovereenkomst. Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen. 

12b. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: 

– Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger. 

– Invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden. 

– Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisatie en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisatie kunnen worden toegerekend. 

Travel2Learn Van den Endelaan 14 – 2181 EK Hillegom – 06 33941822 www.travel2learn.nl – info@travel2learn.nl KvK : 28078808 – Bank: NL50INGB0007494989 

– Overmacht situaties zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigingen vluchtschema’s. 

– Diefstal, verlies, schade aan eigendommen. 

– Ziekte van de reiziger 

– Fouten gemaakt door luchtvaartmaatschappijen 

12c. De reisorganisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking bieden. 

12d. In geval de reisorganisatie aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom minus de gemaakte kosten. 

12e. De aansprakelijkheid van de reisorganisatie voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of letsel van de reiziger is in alle gevallen beperkt tot maximaal één maal de reissom. 

 1. Klachten 

13a. Eventuele klachten dienen altijd eerst met de reisbegeleiding ter plekke te worden besproken, indien er geen of naar inzicht van de reiziger geen bevredigende oplossing wordt gevonden dient de reiziger deze klacht binnen vier weken na afloop van de reis in te dienen bij de reisorganisator. 

 1. Prijsvoorbehoud 

14a. Natuurlijk Reizen kan eventuele wijzigingen in de vervoerskosten (inclusief brandstofkosten), verschuldigde belastingen en heffingen en wisselkoersen door berekenen. Als de BTW voorschriften worden gewijzigd, past Travel2Learn de prijzen aan.

Ga je mee Gambia ontdekken?
Ja natuurlijk!

Bekijk onze reizen naar Gambia'
Lokale jongen in Gambia

Reiservaringen
zij gingen je voor

Lokale jongen op de vismarkt Gambia
Website ontwerp & Realisatie door Wubble | Content creatie door Dees